Barion Pixel

Játékszabályzat

Jelen Játékszabályzat a Majki Andrea e.v. (továbbiakban: Szervező) által a majkiandi.hu webshop Facebook oldalán (https://www.facebook.com/majkiandi) 2023.02.07. napjától közzétett és folyamatosan megvalósuló nyereményjátékok (továbbiakban: Játék), szabályait tartalmazza. A Játékban való részvétel előtt ajánlott figyelmesen elolvasni! Szervező teljes körűen mentesíti a Facebookot minden a Játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a Játékkal kapcsolatos igénnyel szemben. Szervező kijelenti, hogy a Facebook a Játékot nem támogatja, nem hagyja jóvá és a Játék nem kapcsolódik hozzájuk. 

1. Szervező és adatfeldolgozó
Szervező és egyben adatfeldolgozó: Majki Andrea e.v.
Székhelye: 2315 Szigethalom, Dunasor 168/B
Elérhetősége: info (kukac) majkiandi.hu

2. Kik vehetnek részt a játékban? 
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött és cselekvőképes, vagy korlátozottan cselekvőképes, saját Facebook felhasználói fiókkal rendelkező, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik és személyazonosságát érvényes hatósági igazolvánnyal igazolni tudja, nincs a Játékból az alábbiak szerint kizárva, és a részvételi feltételeket elfogadja (továbbiakban: Játékos).
A Játékos a Játékba történő belépéssel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. A részvétel feltétele annak elfogadása is, hogy a Játékkal kapcsolatos minden igény alól mentesíti a Facebookot. 
Amennyiben a Nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékos arra az esetre, amennyiben Nyertes lesz, előzetesen hozzájárul, hogy a Szervező a személyének azonosításához és ellenőrzéséhez, valamint a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feladatok teljesítéséhez személyazonosságát ellenőrizhesse. A Játékban a Szervező és a Lebonyolítók dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékból ki van zárva, aki azzal bármely módon visszaél, különösen csalás, hamisítás útján. Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem tartja be, a Játékban nem jogosult tovább részt venni és automatikusan kizárásra kerül. 

3. A Játék leírása
A Játék kezdete 2023.02.07., majd különböző időpontokban többször is lebonyolításra kerül határozatlan ideig. Az aktuális Játék pontos időpontja mindig az adott Facebook posztban kerül meghatározásra. Az adott Játék időtartamán kívül beküldött képek részvételre nem jogosítanak és a Játékból kizárásra kerülnek.
A Szervező fenntartja a jogot a Játék lezárására, melyre bármely lezárt és eredményhirdetett forduló után sor kerülhet. A Játék lezárását a Szervező a Facebook oldalán közzéteszi. A lezárást követően új jelentkezést már nem fogad, az ezzel kapcsolatos jogorvoslat kizárt.
A Játék megvalósulási helye a Szervező fentiekben megjelölt Facebook oldala.
A Játék célja és leírása: a Játék menete mindig az adott posztban kerül ismertetésre, és a feladatokat (pl. egy kérdésre a válasz hozzászólásban való elküldése), teljesítők között kerül kisorsolásra a Nyertes.
A Játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a Nyeremény megszerzésének céljából kapcsolatot alakít ki a Szervező Facebook oldalával és oda képet tölt fel, valamint a Játék feltételeinek megfelelő hozzászólást ír. Képek feltöltése csak a megadott témakörben, személyiségi és egyéb jogokat, jó ízlést, közerkölcsöt, jó hírnevet, névviselési jogot, képmáshoz való jogot vagy más személyhez fűződő jogot, emberi méltóságot, védjegyoltalmat, vagy más földrajzi árujelzés oltalmát, nem sértő módon megengedett, és a kép nem tartalmazhat tiltott reklámot. Amennyiben a képen bármely természetes személy látható, a Játékos kizárólagosan felel azért, hogy a feltöltéshez e személy kifejezett hozzájárulásával rendelkezik, a Szervezőt az ennek megsértéséből eredő károkért semmiféle felelősség nem terheli. Játékos kizárólagosan felel azért, hogy a feltöltött kép harmadik személyek jogait, különösen szerzői jogokat nem sért és azt a Szervező a Játékban megjelenítheti.
A Játékkal kapcsolatos bármely kérdés, panasz esetén a Játékos a következő elérhetőségen kaphat segítséget: info (kukac) majkiandi.hu

4. Nyeremény, nyertesek
A nyeremény minden eseteben az adott Játék bejegyzésében kerül meghatározásra.
A Szervező nem promótál és a Nyeremények köre nem tartalmaz tiltott, engedélyhez kötött, illetve kiskorúak, gyermekek védelmét célzó előírásokba ütköző (különösen lőfegyver, alkohol, vagy dohánytermék, felnőtteknek szóló tartalom, vényköteles gyógyszer, online szerencsejátékkal, ügyességi vagy sorsjátékkal összefüggő) terméket.
A Szervező a Nyertest és tartaléknyertest az adott fordulóra a Játékszabályzatnak eleget tevő Játékosok adatbázisából véletlenszerűen választja ki számítógépes program, a socialwinner.besocial.hu, valamint a www.random.org alkalmazások segítségével.
A Szervező a székhelyén (informatikai úton történő sorsolás) a Játék során fordulónként 1 (egy) fő Nyertest sorsol ki az adott forduló lezárását követő 12 órán belül. A Nyertes mellett fordulónként 1 (egy) fő tartaléknyertest is kisorsolunk. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a Nyertes Játékos nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek, illetve kizárásra kerül, vagy az alábbi értesítési szabályok szerint nem válaszol a Szervező megkeresésére. A kizárással a Nyertes helyébe a tartaléknyertes lép.
A kisorsolt Nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére és a Játékból kizárásra kerül, ha:§ valótlan adatszolgáltatás történt és a Játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
§ a Szervező értesítő üzenetére nem válaszol és a Szervező az üzenet elküldésétől számított 8 munkanapon belül nem tudja vele felvenni a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken;
§ a jelen Szabályzat szerinti határidőben Nyereményét nem veszi át;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen meg nem engedett módon szándékosan befolyásolni próbálja;
§ jelen részvételi Szabályzat bármely egyéb pontját megsérti;
§ ha a kapcsolódó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek, vagy ha személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a Játék befejezése előtt visszavonja.

5. Nyertesek értesítése
A Szervező a Nyertessel a sorsolást követő 2 munkanapon belül a Facebookon a játékra felhívó poszt alatt kommentben veszi fel a kapcsolatot, majd privát üzenetben vagy emailben egyezteti a Nyeremény átvételének részleteit. A Szervező kizárólag a Nyertesek részére küld értesítést, ezzel kapcsolatosan a nem nyertes Játékosok vonatkozásában bármely jogorvoslat kizárt. Amennyiben a Nyertessel a fenti határidőben nem sikerül felvenni a kapcsolatot és a Nyereményre jogosulatlanná válik, úgy Szervező a fentiekkel egyezően a tartaléknyertes értesítése iránt intézkedik.
A Nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Amennyiben a Nyertes Játékos nem az értesítésben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem bocsát a Szervező rendelkezésére, vagy Nyereményét a fenti határidőben nem veszi át, úgy jogosulatlanná válik a Nyereményére és a Játékból kizárásra kerül.

6. Nyeremények átadása
Nyereményeket a Szervező kizárólag a nyertes Játékos által kiválasztott Foxpost csomagautomatába adja fel az adategyeztetést követő 7 munkanapon belül. Más futárcég kiválasztására nincs lehetőség. Amennyiben a Nyertes a csomagot nem veszi át az automatából, a Szervező nem köteles annak újraküldésére és a Nyeremény fenntartására. A Játékosok kötelesek együttműködni a Nyeremények átvételében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége
A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét
– a Játékosok valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a Játék bármely Játékos általi jogellenes manipulálásáért,
– a Játék során felmerülő és Szervezőtől független körülményekért (pl. sikertelen képfeltöltés, áramszünet, informatikai rendszer elleni támadás, részleges, vagy teljes szolgáltatáskiesés, vis maior körülmények stb.),
– a sérült, nem megfelelő, elkésett, vagy hibásan feltöltött képekért és ezen okból a nyerési esély elmaradásáért,
– a Nyertes részére elektronikus úton bizonyíthatóan elküldött értesítés kézbesíthetetlenségéért,
– a helytelen értesítési és átvételi adatok megadásából, a kapcsolatfelvétel, vagy a Nyeremény átvétele Nyertes általi elmulasztásából, vagy megtagadásából eredő kockázatokért és károkért. 

8. Adatkezelés és adatvédelem
A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, a Játékos hozzájárulásán alapul.A Szervező a Játékhoz az alábbi személyes adatok és adatok megadását kéri: név, cím, telefonszám, e-mail cím, és hogy melyik FoxPost csomagautomatába kéri a Nyereményt. A Játékos adatait a Szervező harmadik fél számára nem továbbítja, kizárólag a jelen Szabályzatban részletezett célra használja.
A Játékosok által megadott személyes adatokat a Szervező a cél megvalósulásáig illetve a Játékos törlési utasításának kézhezvételéig kezeli és őrzi meg, ezt követően haladéktalanul törli.
A Játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni és adatai törlését kérni (törlési utasítás), továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni e-mailen keresztül.
A hozzájárulásnak a Játék befejezése előtti visszavonásával, a törlési utasítással kapcsolatosan a Játékos tudomásul veszi, hogy ezáltal a Játékból kizárásra kerül, így Nyereményre sem válhat jogosulttá. A Játékos a fenti elérhetőségeken a Játék ideje alatt bármikor jogosult kérni személyes adatai helyesbítését, illetve az adatai kezeléséről és feldolgozásáról tájékoztatást.
Az adatkezelésre egyebekben az Info tv. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései irányadóak.
Amennyiben a jelen Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a Játék és a Játékszabályzat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, a Játék és a sorsolás időpontjának, a Játék időtartamának módosítására, a Játék törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére a Játék teljes időtartama alatt bármikor. A Játékszabályzat módosítását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Facebook, valamint az Instagram oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Játékkal és annak mechanizmusával kapcsolatosan a jogorvoslat kizárt! A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, az emiatti sikertelen kapcsolatfelvételből és kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében is.